menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 11
Day 4

Ms.Darunee Pumkaew (ดา)

อาจารย์ดารุณีจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงจะอยู่ไกลถึงอุบลราชธานี แต่ก็สามารถพบกับยูนิแอ็ดไวส์และใช้บริการของเราค่ะ

อาจารย์เจอกับเราที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงาน เรียนต่อต่างประเทศ ที่ศาลาพระเกี้ยวค่ะ

หลังจากจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ( Bachelor of Business Administration) major Marketing ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว

อาจารย์ได้เรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ (Master of Arts, Government) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

หลังจากจบปริญญาโทใบที่ 1 แล้ว อาจารย์ได้มีความสนใจไปเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ในหลักสูตร Diploma of English ที่ศูนย์สอนภาษาอังกฤษในเมืองซิดนีย์ คือที่ ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ acl  ค่ะ

หลังจากจบหลักสูตรที่ acl แล้ว อาจารย์มีความสนใจที่จะเรียนต่ออีกเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

จึงเข้าเรียนต่อปริญญาโทอีกใบที่ Macquarie University ในหลักสูตร M. of Politics and Public Policy ค่ะ

ตอนอาจารย์เรียนจบเรียบร้อย กลับมาสอนที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วค่ะ