menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Pre Departure

เปิดสาขาวิชาเรียนเพิ่มอีก 2 สาขา ในคณะ IT

Bond University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไร โดยมุ่งหวังเพื่อให้นักศึกษาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีและได้รับความรู้เพื่อนำกลับมาใช้ในการทำงานหลังจากจบการศึกษา มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย รวมถึงรัฐบาลไทยและองค์กรด้านการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย มีการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ นักศึกษาสามารถเข้าถึงอาจารย์ผู้สอนได้ง่าย มหาวิทยาลัยสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และเป็นผู้นำด้านความคิด โดยได้มีการเชิญผู้มีชื่อเสียงที่โดดเด่นในแต่ละสาขาวิชามาเป็นผู้สอนหรือเข้ามาให้ความรู้หรือเล่าประสบการณ์ในการทำงานให้กับนักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับห้าดาวในด้านนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วสามารถหางานทำได้เร็ว และได้รับอัตราค่าจ้างที่สูงเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่จบใหม่เหมือนกัน และเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนจึงมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย


Bond University ตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่สวยงามในเมืองโกลด์โคส ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศออสเตรเลียเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนหลายล้านคนต่อปี เมืองโกลด์โคส อยู่ทางตอนใต้ของเมืองบริสเบนใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงโดยการขับรถ

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 2 ปี
2. หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 1 – 1.5 ปี
3. หลักสูตรปริญญาเอก ระยะเวลาเรียน 3 – 5 ปี
4. หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

• School of Information Technology โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้
- Business and Information Technology
- Information Technology
- Business Systems

 

และตอนนี้ได้เปิดเพิ่มอีก 2 สาขาวิชาในคณะ IT คือ Mobile Applications และ Cloud Computing

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2764683-5