menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Dinner time

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์(Master of Economics)

มหาวิทยาลัยที่เด่นๆที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีดังนี้

 

The University of Sydney 
มหาวิทยาลัยรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตร Master of Economics ระยะเวลา 1.5 ปี รับจบปริญญาตรี ผลการเรียนเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5(6.0) หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

(00026A)

 

The University of New England
มหาวิทยาลัยรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตร Master of Economics ระยะเวลา 1.5 ปี รับจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 (5.5) หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย และ Master of Economic Studies ระยะเวลา 1 ปี รับจบปริญญาตรี ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 (5.5) หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

(00003G) 

 

Macquarie University
มหาวิทยาลัยรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตร Master of Economics ระยะเวลา 1 - 1.5 ปี รับจบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ ต่างสาขาแต่ต้องมีเรียนวิชาทางด้าน Micro and Macro-economics ผลการเรียนเฉลี่ย 2.7 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 (6.0) หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

(00002J)

 

Monash University
มหาวิทยาลัยรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตร Master of Applied Econometrics ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี รับจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผลการเรียน 2.8 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 7.0 และ Master of Business Economics ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี รับจบปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 7.0 หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

(00008C)

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 - 5 นะคะ